Veelgestelde vragen


Wat is een AED?
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toe- dienen indien er sprake is van een levensbedreigende circulatiestilstand. Het hart zal na de stroomstoot proberen weer een eigen hartritme te krijgen. Nog voordat de ambulance ter plaatse is, kan men al beginnen met defibrilleren. Snelle reanimatie (hartmassage en beademen) en het gebruik van een AED vergroten de overlevingskansen aanzienlijk.

Hoe werkt een AED?
Nadat twee zelfklevende elektroden op de ontblote borst van het slachtoffer zijn aangebracht, begint de AED met een analyse van het hartritme. Indien er sprake is van fibrillatie (chaotisch trillen van het hart) zal de AED aangeven dat het noodzakelijk is om een stroomstoot aan het hart toe te dienen. De stroom wordt (eventueel na een druk op de knop) aan het hart toegediend. Het fibrilleren zal hierdoor stoppen en het hart krijgt de kans zelf weer een normaal ritme op te bouwen.

Wat is het nut van een AED?
Een AED vergroot de overlevingskansen van een slachtoffer met een levensbedreigende circulatiestilstand aanzienlijk.
Hoe eerder de reanimatie (hartmassage en beademen) en defibrillatie bij een slachtoffer worden toegepast, des te groter de overlevingskans.
 

Hoe groot is de overlevingskans bij gebruik van een AED?
Indien binnen 2 minuten een burgerhulpverlener met de AED de eerste stroomstoot toedient, stijgt de overlevingskans tot 80%. De kans op overleven daalt met ca. 10% per minuut als defibrilleren wordt uitgesteld.

Mag iedereen een AED bedienen?
Ja, iedereen in Nederland mag de AED bedienen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in april 2002 opdracht gegeven via een Algemene Maatregel van Bestuur de Wet BIG zodanig te wijzigen dat het gebruik van de AED door burgerhulpverleners is toegestaan. Hiermee is de mogelijkheid geschapen dat iedereen een AED mag bedienen. Een AED-training is aan te raden, aangezien dit de overlevingskans van het slachtoffer ten goede komt.
De Europese Reanimatie Raad heeft besloten dat tijdens elke reanimatietraining het gebruik van de AED moet worden behandeld om zodoende een bepaalde basiskennis te verkrijgen.

Is het niet gevaarlijk dat iedereen een AED mag bedienen?
Nee een AED is ongevaarlijk. Een AED zal alleen een schok afgeven als er bij het slachtoffer (degene waarbij de elektroden geplakt zijn) ventrikelfibrilleren heeft. Wanneer de persoon een normaal hartritme heeft, zal de AED geen schok adviseren en kan deze ook niet toegediend worden.

Is het verplicht om als bedrijf/ instelling een AED aan te schaffen?
Nee het hebben van een AED als bedrijf is (nog) niet verplicht. Het is echter wel een verplichting vanuit de ARBO-wet dat een werkgever zorgt voor de veiligheid en het welzijn van zijn werknemers en andere bezoekers.
Wanneer we de aanschaf van een AED vanuit dit gegeven benaderen, is de aanschaf van een AED een goede en logische investeringen. Zeker van bedrijven/ instellingen met een verhoogd risico (denk aan zorgcentrums, sportcomplexen etc.) wordt inmiddels verwacht dat zij een AED ter beschikking hebben wanneer nodig.

Welke AED kan ik het beste aanschaffen?
Een investering in een AED heeft als doel mensenlevens te redden. Het is daarom belangrijk om met kennis van zaken een gepaste keuze te maken en aandacht te schenken aan die specificaties die voor u van toepassing zijn. Lees verder.

Waar plaats ik de AED?
Zorg dat de AED ten alle tijden makkelijk benaderbaar is. Laat alle medewerkers weten waar de AED hangt en zorg dat deze niet in de weg hangt/ ligt. Plaats de AED in een droge ruimte met de juiste omgevingstemperatuur (zie handleiding van uw AED) en zorg dat de statusindicator van de AED goed zichtbaar is.

Kan ik mijn AED ook buiten plaatsen?
Een AED buitenshuis plaatsen kan, maar mag niet zomaar gedaan worden.
Zowel de batterij als de elektroden zijn niet bestand tegen vorst. Wisselingen van temperatuur, zonlicht en luchtvochtigheid zijn van invloed op de technische staat van uw AED.
Voor de bereikbaarheid van de AED is het in veel gevallen wenselijk om de AED buiten te plaatsen. Er zijn enkele AED kasten op de markt die uw AED optimaal beschermen tegen de verschillende weersomstandigheden en diefstal/ vandalisme. Klik hier voor meer informatie.

Hoe weet ik of mijn AED in orde is?
Een AED heeft een statusindicator en test zichzelf (zie handleiding van uw AED). Wanneer er iets niet in orde is met uw AED geeft deze een duidelijk signaal.
Uw AED dient jaarlijks onderhouden te worden volgens de handleiding van uw AED. U kunt hiervoor een onderhoudscontract afsluiten. Klik hier voor meer informatie.

Is het verplicht om een onderhoudscontract af te sluiten?
Nee, dit is niet verplicht. Wij raden het echter in veel gevallen wel aan.
Hoewel het onderhoud van een AED niet veel tijd en energie vraagt, blijkt uit de praktijk dat dit in veel gevallen niet zorgvuldig wordt gedaan.
Vaak is niet duidelijk wat er precies dient te gebeuren en wie verantwoordelijk is voor deze taak. Het gebeurt nogal eens dat een AED niet gebruiksklaar is, wanneer er zich een levensbedreigende situatie voordoet.
Vanuit dit oogpunt is het verstandig om een onderhoudscontract voor uw AED af te sluiten.
Klik hier voor meer informatie.

Wat is de levensduur van mijn AED?
De meeste AED’s worden zelden tot nooit gebruikt. Hierdoor zal er nauwelijks sprake zijn van slijtage.
Een AED is echter voorzien van gevoelige electronica waarvan de betrouwbaarheid met de jaren terugloopt. Dit is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden waarin de AED zich bevindt.
Uiteindelijk geeft de AED vanzelf aan (na zelftesten/ onderhoud) dat er problemen zijn. Neem dan altijd contact op met uw leverancier om de mogelijkheden voor eventuele vervanging te bespreken.

 

Hoe lang is de batterij van mijn AED houdbaar?
Regelmatig krijgen wij van klanten de vraag wanneer zij de batterij van hun AED dienen te vervangen.
De datum op de batterij, in combinatie met de zandloper, zorgt nogal eens voor verwarring. Het is onduidelijk hoe men deze gegevens moet interpreteren. Daarom het volgende:

Laten we beginnen met het gegeven dat een batterij/ accu niet eeuwig houdbaar zijn. Ook als ze niet gebruikt worden, lopen ze langzaam leeg en verliezen hiermee hun spanning.

De levensduur van de batterij begint op het moment dat de batterij in de AED geplaatst wordt.
Op de batterij staat een ‘install before datum’. Dit betekent dat de batterij vóór die datum in de AED geplaatst moet zijn. Zorg dat u weet hoe lang de levensduur van uw batterij is en noteer altijd de datum van installatie.
Plaats een batterij waarvan de install before datum verstreken is nooit in uw AED! Het plaatsen van een oude batterij kan schade toebrengen aan uw AED.

Uiteraard zijn er verschillende factoren die de levensduur van de batterij kunnen beïnvloeden.
De levensduur die de fabrikant aangeeft is op basis van directe ingebruikname waarbij de AED aan de wand hangt en zijn zelftesten doet. Mogelijke inzetten van de AED zijn hier niet in meegenomen.
Wanneer de batterij lange tijd in de AED zit zonder dat deze gebruikt wordt, neemt de capaciteit van de batterij wat af. De omgevingstemperatuur en het aantal toegediende schokken zijn ook van invloed op de levensduur van de batterij.
 

Voorbeeld Philips batterij:
De batterijen van de Philips Heartstart AED’s hebben een levensduur van 4 jaar.
Op de batterij staat een install before datum van april 2017. Dat wil zeggen dat de accu voor april 2017 in de AED geplaatst moet zijn.
Is de batterij geplaatst in januari 2013, dan moet de batterij vervangen worden in januari 2017 (4 jaar later), ook al in de install before datum nog niet bereikt.
 

Voorbeeld Cardiac Science batterij:
Cardiac Science is de enige fabrikant die niet werkt met een install before datum. Zij vermelden de fabricagedatum op de batterij. De batterij gaat minimaal 4 jaar mee. Cardiac Sciene geeft hierop een ‘no questions asked’ garantie. Deze garantie eindigt 7 jaar na de fabricagedatum Dat wil zeggen dat u de accu minimaal 3 jaar na de fabricagedatum in gebruik dient te nemen.
Noteer de datum waarop u de batterij in de AED geplaatst heeft en tel hier 4 jaar bij op. De batterij moet minimaal tot deze datum meegaan.

Hoe installeer/ vervang ik de batterij/ elektroden van mijn AED?
Cardiac Science G3
Cardiac Science G5
I-PAD AED
Philips Heartstart HS1
Physio Control CRPlus

Hoe monteer ik de AIVIA power supply adapter?
Klik hier

Hoe vervang ik de electronica bracket van mijn AIVIA kast?
Klik hier

Mijn AIVIA kast knippert 4 keer rood. Wat moet ik nu doen?
Indien uw AIVIA kast 4 keer rood knippert, is er een afwijking geconstateerd in de temperatuur instelling. Dat wil zeggen: de gemeten temperatuur ligt buiten de opgegeven waardes.
Dit is gemakkelijk op te lossen aan de hand van de volgende instructies.

Kan ik artikelen retourneren/ ruilen?
Lees hierover meer op ons retourformulier.